ISLÆNDERKLUBBEN GANDUR

​Vedtægter for Gandur

§1 Navn og hjemsted:

Stk. 1. Foreningens navn er Gandur og er oprettet i 1976. Foreningen er hjemmehørende i Vejle

Kommune. Gandurs ridefaciliteter er beliggende hos Lille Damkærgård lslændercenter, Damkærvej 4,

7080 Børkop.

§2 Formål:

Stk. 1. Foreningens formål er gennem forskellige aktiviteter og social samvær, at udvide

medlemmernes kendskab til den islandske hest og dens specielle gangarter.

§3 Medlemskab:

Stk. 1. Medlemskab står åben for alle med interesse for den islandske hest. Medlemmer, som udviser

usømmelig adfærd, ikke indbetaler kontingent eller handler i strid med foreningens formå|, kan af

bestyrelsen udelukkes af foreningen. Den udelukkede kan få sin sag taget op på førstkommende

generalforsamling.

§4 Medlemskab af Dansk lslandshesteforening:

Stk. 1. Gandur er medlem af Dansk lslandshesteforening, der er associeret medlem til Dansk Ride

Forbund under Danmarks ldræts Forbund, og er derfor underlagt disses love og bestemmelser.

§5 Kontingent:

Stk. 1. Kontingent fastsættes hvert år efter oplæg fra bestyrelsen på den årlige generalforsamling.

Stk. 2. Kontingent forfalder senest den 31 . januar og skal betales efter bestyrelsens anvisning.

Medlemskabet ophører, såfremt kontingentet ikke er rettidigt betalt.

§6 Reqnskabsår:

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30. september.

§7 Generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal indkaldes hvert år til afholdelse

senest i november måned.

Stk. 2. lndkaldelse sker via foreningens hjemmeside eller mail med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. lndkomne forslag skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent og referent.

- Formandens beretning til godkendelse.

- Kassererens beretning til godkendelse.

- Forelæggelse af næste års budgetforslag og fastsættelse af kontingent til godkendelse.

- Behandling af indkomne forslag.

- Valg af formand.

- Valg af medlemmer til bestyrelsen.

- Valg af suppleanter.

- Valg af revisor.

- Eventuelt.

Stk. 5. Hvert medlem, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Stk. 6. Man stemmer ved sit fremmøde.

§8 Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen efter dens vedtægter og træffer alle for klubbens drift nødvendige

beslutninger med simpelt flertal.

Stk.2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem. Bestyrelsen

vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges

i lige år. To bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Stk.4. Derudover vælges 2 suppleanter som er på valg hvert år.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig, men hæfter ikke for de betroede midler.

Stk. 6. Et hvert medlem der har valgret er valgbar til bestyrelsen, dog skal formanden og kasserer

være myndig.

Stk. 7. Formand og kasserer er tegningsberettigede i forhold til foreningens økonomiske midler.

§9 Revision:

Stk. 1. Foreningens årsregnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer

Revisorerne vælges for 2 år på skift.

§10 Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte

stemmeberettige stemmer for forslaget.

§11 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen såfremt denne finder det

nødvendigt.

Stk. 2. Eller såfremt 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indsender en skriftlig begæring herom til

bestyrelsen, med angivelse af dagsordenen.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 4 uger efter begæringen.

§ 12 Foreningens opløsning:

Stk. 1. Beslutning om Gandurs ophør skal ske på en til formålet indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3

af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 2. Er den første generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes der med 14 dages varsel til endnu

en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal bestemmer.

Stk. 3. Gandurs eventuelle midler skal ved ophør tilfalde ungdomsarbejde i Dansk lslandshesteforening.

Godkendt på generalforsamlingen den 18. november 2014

HVEM ER VI?

​Gandur

CVR: 30757394

Konto nr.: 6855 0001003707

KONTAKT FORMANDEN

​Tlf. 

ADRESSE

Damkærvej 4,

7080 Børkop